Jesteś tutaj: StartAktualnościTaryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXX/32/2015 Rady Gminy Postomino z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Postominie w okresie od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r. na terenie gminy Postomino obowiązywać będą następujące taryfy opłat i cen dla poszczególnych grup odbiorców, stanowiące złącznik do uchwały:

Pobierz ten dokument w postaci pliku PDF

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania na terenie gminy Postomino przez okres 12 m-cy tj. od dnia 01.06.2017 do dnia 31.05.2018 r. przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie.

Wniosek o zatwierdzenie taryf, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328), zwanej dalej ustawą,

 • rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 ze zm. z 2016 r. poz. 1301), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym,

 • rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, a także

 • obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 08 września 2015 r. - w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016 (M.P. z 2015 r., poz. 904), zwane dalej obwieszczeniem.

  Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie.

1. Rodzaje prowadzonej działalności.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Postominie rozpoczęło swoją działalność z dniem 07 grudnia 2012 roku na podstawie aktu założycielskiego Wójta Gminy Postomino (Reperorium A nr 8.201/2012) i powstało w celu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego (Uchwała Rady Gminy Postomino z dnia 27 września 2012 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Postomino).

Głównym celem działalności spółki jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. Spółka może wykonywać także inne rodzaje działalności wymienione w umowie spółki.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę działalność GPK Sp. z o.o obejmuje: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowy, za pomocą sieci i urządzeń wodociągowych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków działalność GPK Sp. z o.o. obejmuje: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy - za pomocą sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków działa na podstawie Decyzji Wójta Gminy Postomino nr GKOŚ 6324.3.2013 z dnia 2013.01.25, udzielającej zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XLII/482/05 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada 2005 r.) oraz umowy o sprawowanie administracji urządzeniami wodnokanalizacyjnymi z dnia 7 kwietnia 2015 r. nr 2/2015.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Spółka uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowała taryfę, która zawiera:

 • jednolite ceny za m3 dostarczonej wody i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych w złotych na odbiorcę usług na okres rozliczeniowy. W myśl § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita, wieloczłonowa,
 • jednolite ceny za m3 odprowadzonych ścieków i zróżnicowane stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy. W myśl § 14 pkt 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita, wieloczłonowa,
 • stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

Wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat oparto na wartości niezbędnych przychodów (§ 6-8 rozporządzenia taryfowego). Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania dostosowane do planów działalności. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C - „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów" oraz tabeli F „Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki metodą alokacji prostej".

Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:

 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
 • łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Spółka uwzględniając kryteria zawarte w § 11 ust. 4 rozporządzenia taryfowego, tj.:

 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdrożenia,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe,

oraz uwzględniając lokalne warunki świadczenia usług dokonała alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług:

- dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:

 1. Taryfa 1 - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych oraz dla pozostałych odbiorców posiadających wodomierze oraz dla odbiorców nie posiadających wodomierzy (dla gospodarstw domowych i dla pozostałych) gdzie zużycie wylicza się według przeciętnych norm zużycia wody przez poszczególnych odbiorców.
 2. Wprowadza się opłatę abonamentową za odczyt wodomierza lub za rozliczenie według przeciętnych norm zużycia wody na miesiąc dla poszczególnych grup odbiorców jak niżej:
 • Grupa 1 - dla odbiorców usług dostawy wody posiadających wodomierze,
 • Grupa 2 - dla odbiorców usług dostawy wody rozliczanych ryczałtem,
 • Grupa 3 - dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków posiadających wodomierz,
 • Grupa 4 - dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczanych ryczałtem,

- dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

 1. Taryfa 1 - cena za 1 m3 odebranych ścieków od gospodarstw domowych posiadających wodomierze /urządzenia pomiarowe oraz dla odbiorców nie posiadających wodomierzy /urządzeń pomiarowych gdzie zrzut ścieków wylicza się według przeciętnych norm zużycia wody przez poszczególnych odbiorców usług,
 2. Taryfa 2 - cena za 1 m3 odebranych ścieków od pozostałych dostawców ścieków posiadających wodomierze /urządzenia pomiarowe oraz dla odbiorców nie posiadających wodomierzy /urządzeń pomiarowych gdzie zrzut ścieków wylicza się według przeciętnych norm zużycia wody przez poszczególnych odbiorców usług.
 3. Wprowadza się opłatę abonamentową za odczyt wodomierza /urządzenia pomiarowego lub za rozliczenie odprowadzonych ścieków według przeciętnych norm zużycia wody na miesiąc dla poszczególnych grup odbiorców jak niżej:
 • Grupa 1 - dla odbiorców usług odprowadzania ścieków posiadających wodomierze,
 • Grupa 2 - dla odbiorców usług odprowadzania ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody /odprowadzonych ścieków,
 • Grupa 3 - dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków posiadających wodomierze,
 • Grupa 4 - dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczanych

4. Wprowadza się opłatę dodatkową za rozliczenie każdego podlicznika (licznika/urządzenia pomiarowego) na miesiąc mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Głównym kryterium podziału odbiorców na grupy jest podział na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców usług. Dodatkowym kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy jest sposób rozliczeń i zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych. Istotnym elementem ustawy jest możliwość stosowania różnych struktur taryfowych, w tym stałych opłat abonamentowych. Taryfy wieloczłonowe uwzględniają ekonomiczne aspekty funkcjonowania Spółki - zastosowanie stawki opłaty abonamentowej zapewnia większą stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pokrywa koszty odczytów i rozliczeń należności za wodę i ścieki. Woda na cele określone w art. 22 ustawy, tj. woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych jest dostępna z posiadanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych. Gmina zobowiązana jest do zapłaty należności za pobraną wodę przy uwzględnieniu cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach za dostarczona wodę obowiązuje:

 1. Cena - wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,

 2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody, płacona za każdy okres rozliczeniowy bez względu na faktyczną ilość pobranej wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiada kilka nieruchomości wyposażonych w wodomierze główne, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym.

Okres rozliczeniowy:

- 1 miesiąc - gospodarstwa domowe, -1 miesiąc - pozostali odbiorcy usług.Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów wodomierzy, kosztów rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.

W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:

 1. Ceny wyrażonej w zł/m3 odprowadzonych ścieków,

 2. Stawki opłaty abonamentowej, płaconej za każdy okres rozliczeniowy, w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego w lokalu w budynku wielolokalowym oraz przeciętnych norm zużycia wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł/odbiorcę usług/okres rozliczeniowy.

  Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy ze Spółką, przy czym jeżeli odbiorca usług posiada kilka nieruchomości wyposażonych w urządzenia pomiarowe i/lub wodomierze główne, stawka opłaty abonamentowej dotyczy każdego urządzenia pomiarowego i/lub wodomierza głównego będącego w posiadaniu odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej dotyczy również osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym i odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

  Okres rozliczeniowy: -1 miesiąc - gospodarstwa domowe, - 1 miesiąc - pozostali odbiorcy usług. Stawka opłaty abonamentowej obliczona została na podstawie kosztów odczytów urządzeń pomiarowych i wodomierzy, kosztów rozliczenia należności za ilość odprowadzonych ścieków.

  Zgodnie § 13 ust. 3-5 rozporządzenia taryfowego stawki opłat w poszczególnych grupach odbiorców usług składają się z kosztów:

  1. Za dostarczaną wodę:

   Grupa 1 i 3 - odczytu wodomierza i rozliczenia należności za świadczone usługi. Grupa 2 i 4 - rozliczenia należności za świadczone usługi.

  2. Za odbiór ścieków:

   Grupa 1 i 3 - odczytu wodomierza i rozliczenia należności za świadczone usługi. Grupa 2 i 4 - rozliczenia należności za świadczone usługi.

  3. Podlicznik / urządzenie pomiarowe mierzące ilość wody bezpowrotnie zużytej - odczytu i rozliczenia, pomniejszone o koszty dojazdu do odbiorcy usług.

W związku z powyższym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r. kształtuje się w następujący sposób:

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa 1

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen stawek i opłat

Netto

Brutto

0

1

2

3

4

1.

Grupa 1

dla odbiorców usług dostawy wody posiadających wodomierze

 

- cena wody zł/m3

 

3,23

 

3,49

- stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okresrozliczeniowy

 

2,00

 

2,16

2.

Grupa 2

dla odbiorców usług dostawy wody rozliczanych ryczałtem

 

- cena wody zł/m3

 

3,23

 

3,49

- stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

1,80

 

1,94

3.

 

Grupa 3

dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków posiadających wodomierze

 

 

- cena wody zł/m3

 

3,23

 

3,49

- stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

1,00

 

1,08

4.

Grupa 4

dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczanych ryczałtem

 

- cena wody zł/m3

 

3,23

 

3,49

- stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

0,90

 

0,97

Tabela 2 Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa 1

Taryfa 2

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen stawek i opłat

Wielkość cen i stawek opłat

Netto

Brutto

Netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

dla odbiorców usług odprowadzania ścieków posiadających wodomierze

- cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

 

3,89

 

4,20

 

7,59

 

8,20

- stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2,00

2,16

2,00

2,16

- dodatkowa opłata za każdy podlicznik mierzący wodę bezpowrotnie zużytą zł/ilość liczników

 

1,80

 

1,94

 

1,80

 

1,94

2.

Grupa 2

dla odbiorców usług odprowadzania ścieków rozliczanych ryczałtem

- cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

3,89

4,20

7,59

8,20

- stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1,80

1,94

1,80

1,94

3.

Grupa 3

dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków posiadających wodomierze

- cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

3,89

4,20

7,59

8,20

- stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

1,00

1,08

1,00

1,08

- dodatkowa opłata za każdy podlicznik mierzący wodę bezpowrotnie zużytą zł//ilość liczników

 

1,80

 

1,94

 

1,80

 

1,94

4.

Grupa 4

dla odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków rozliczanych ryczałtem

- cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3

 

3,89

 

4,20

 

7,59

 

8,20

 

- stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

0,90

 

0,97

 

0,90

 

0,97

Do cen i stawek opłat netto, określonych w kolumnach 4 i 6 w powyższych tabelach doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia taryfowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki

 

Tabela 3 Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków.

Wskaźnik

zanieczyszczenia

Jednostki

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg netto

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg brutto

1

2

3

4

5

bzt5

mg(VdmJ

430

26,31

28,41

CHZT

mgCb/dm3

930

15,81

17,07

Zawiesina ogólna

mg/dmJ

620

4,87

5,26

Azot amonowy

mgN/dmJ

200

26,31

28,41

Fosfor ogólny

mgP/dm

8

26,61

28,41

Chlorki

mg/dmJ

1000

4,87

5,26

Siarczany

mg/dnT3

500

4,87

5,26

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/dm!

100

460,65

497,50

 

Tabela 4 Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków

L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn. miary

Wartość opłaty

netto

brutto

0

1

2

3

4

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

1,32

1,43

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0.5 do 1.5 pH

m3

3,30

3,56

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1.5 do 2.5 pH

m3

6,58

7,11

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2.5 i więcej pH

m3

12,76

13,78

5

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej

niż 5° C

m3

0,66

0,71

6

temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5° C i więcej

m3

1,32

1,43

Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 3 w kolumnie 5 i w tabeli 4 w kolumnie 4 doliczono podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej wysokości – 8%.

W tabelach 3 i 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki w tabeli wynoszą 100% wartości podanych w załączniku nr 2 do obwieszczenia. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, ścieki mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z tym Spółka ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków, Spółka naliczała będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków.

Free business joomla templates