Jesteś tutaj: StartAktualności20 lat minęło...

20 lat minęło...

28 stycznia 2012 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20 –lecia AMGiSP. Na uroczystość zorganizowaną przez dyrektora Agencji – Bogdana Szlawskiego przybyli między innymi: Jan Krawczuk – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Zientarski – Senator RP oraz włodarze gminy Postomino z Wójtem - Januszem Bojkowskim na czele. Jubileusz był okazją do uhonorowania pracowników agencji, którzy z rąk dyrektora i wójta otrzymali okolicznościowe podziękowania za pracę oraz upominki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali znaczenie pracy AMGiSP oraz jej udział w rozwoju gminy Postomino.

Oto słowa, którymi zwrócił się Dyrektor AMGiSP– Bogdan Szlawski do pracowników i włodarzy gminy:

Szanowni Państwo !
„Piękne życie jest tylko w pracy” – pisał Stefan Żeromski.
Praca jest rzeczą starą, tak starą jak człowiek i jego życie na ziemi.
Przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka.
To praca uskrzydla człowieka i każda praca ludzka ma swoją duszę.
Człowiek pracując realizuje jakąś wartość, realizuje jakieś dobro i wciąż sięga po coś nowego. Natomiast człowiek bez pracy nie jest w stanie zaspokoić podstawowych swoich potrzeb życiowych i rodziny, nie jest często zdolny stawić czoła napotkanym trudnościom.

Szanowni Państwo !
Mamy za sobą 20 lat doświadczenia, nauki i poznawania mechanizmów pracy. Dziś każde nowe zadanie, zastosowanie nowych technologii i narzędzi oraz podjęcie realizacji inwestycji nie stanowi dla nas problemu.
W naszej działalności zapisaliśmy wiele pięknych kart i do nich wciąż sięgamy, aby poprawiać możliwe błędy i wykonywać naszą pracę jeszcze lepiej.
Uważam, iż z naszej służebnej misji, zdaliśmy egzamin i z nadzieją możemy patrzeć na jeszcze lepszą przyszłość.

Koleżanki i Koledzy !
Z okazji naszego jubileuszu przekazuję serdeczne pozdrowienia i podziękowania Wszystkim Pracownikom za wysiłek i zaangażowanie w pracę, wykonywaną często w trudnych warunkach i pod silną presją społeczną. Szczególne podziękowania kieruję do Pracowników, którzy pracują w AMGiSP od samego początku. Dziękuję również wszystkim, którzy tworzyli Agencję Mienia Gminnego, a dziś już z nami nie pracują.
Słowa uznania i wdzięczności kieruję do Włodarzy Gminy i partnerów, z którymi współpracujemy, za inspirację i wspieranie działań na rzecz rozwoju naszej firmy, gminy Postomino i zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.


Historia AMGiSP
Obradująca w przedostatnim dniu 1991 roku Rada Gminy podjęła wiele decyzji, które w swym założeniu miały zmienić, usprawnić i unowocześnić system zarządzania gminą i gospodarowania jej majątkiem w celu uzyskania większej efektywności posiadanych zasobów budżetowych i majątku gminy. Między innymi podjęto decyzję w formie uchwały o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1992 roku zakładu budżetowego o nazwie Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie. Zakład został następcą prawnym zlikwidowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Postominie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Postominie oraz Ośrodka Kolonijnego w Jarosławcu. Te zmiany pozwoliły na poważne oszczędności między innymi poprzez eliminację stanowisk kierowniczych i ograniczenia zatrudnienia. Dotychczas każda z tych jednostek zatrudniała dyrektorów, głównych księgowych, sekretarki i innych pracowników niezbędnych do ich funkcjonowania.

Powołanie Agencji przy niezmienionym charakterze i funkcji miało być zarządzane przez jednego dyrektora i jedną główną księgową. Założeniem było aby nowy zakład ograniczył swoją obsadę do niezbędnego minimum czterech pięciu osób w administracji. Opracowano nowy regulamin organizacyjny, statut i system wynagradzania pracowników. Pierwszym dyrektorem zostaje ówczesny przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Januszewski.

Do zadań Agencji należało zrządzanie i administrowanie składnikami trwałego majątku gminy w postaci:
- ośrodków wypoczynkowo- wczasowych,
- obiektów turystycznych /camping/,
- klubów wiejskich i świetlic,
- bibliotek i punktów bibliotecznych,
- cmentarzy komunalnych,
- dróg gminnych i przystanków autobusowych,
- wysypisk i wylewisk nieczystości,
- budynków mieszkalnych,
- środków transportowych,
- targowisk,
- urządzeń zaopatrujących w wodę
oraz wykonywanie innych zadań o charakterze praktycznym zlecanych przez organy gminy.

Agencji podlegało również dowożenie dzieci do szkół oraz opieka nad szkolnymi autobusami i pobieranie z tego tytułu stosownych opłat.
Wprowadzono usługi takie jak: wynajem autokaru, wywóz nieczystości stałych z ośrodków wczasowych, punktów handlowych, punktów gastronomicznych i osób prywatnych, wynajem domków campingowych, prowadzenie parkingu strzeżonego w Jarosławcu, utrzymanie targowiska i pobieranie opłat.

Pierwsza siedziba Agencji znajdowała się w budynku Urzędu Gminy gdzie zajmowała początkowo dwa pokoje. W sierpniu 1994 roku w związku z powołaniem Pana Grzegorza Januszewskiego na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy następuje zmiana dyrektora zakładu. Nowym dyrektorem zostaje Pan Andrzej Miecznikowski. W roku 2006 dochodzi do zmian statutowych, z zadań Agencji wyodrębniono zadania z zakresu kultury i sportu, które trafiają do nowo tworzonego referatu w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy. Tym samym zadania jakie pozostają w zakresie działania firmy mają charakter czysto komunalny i budowlany.
W tym samym czasie dochodzi również do zmian kadrowych. Do nowo utworzonego referatu kultury i sportu przechodzi wieloletni pracownik Agencji animator sportu Pan Zdzisław Ludwikowski. Z firmy odchodzi również dyrektor Miecznikowski, którego zastępuje ówczesny zastępca Wójta Pan Marian Sergiel.
W 2006 roku przystąpiono do modernizacji budynku biurowego po byłej szkole zawodowej, w którym ma mieścić się nowa siedziba Agencji. W styczniu 2007 roku następuje zmiana siedziby zakładu, którą realizuje kolejny dyrektor Pan Stanisław Frąckowiak. Znacząco zmienia się struktura organizacyjna zakładu. Początek września 2007 roku przynosi kolejną zmianę szefa firmy, obowiązki dyrektora zostają powierzone pracownikowi Agencji Panu Bogdanowi Szlawskiemu, który kieruje zakładem do chwili obecnej.

Dzisiaj
Obecnie Agencja to przedsiębiorstwo zarządzające:
- trzema oczyszczalniami ścieków,
- jedenastoma stacjami uzdatniania wody,
- składowiskiem odpadów,
- dziewięcioma cmentarzami komunalnymi,
realizujące zadania z zakresu: dostawy wody, odbioru ścieków, nieczystości stałych i płynnych, utrzymania porządku i czystości, utrzymania terenów zielonych oraz zimowego utrzymania dróg i chodników, świadczy usługi w zakresie budownictwa drogowego, wodociągów, kanalizacji, transportu i innych w ramach posiadanego sprzętu.

Na stałe w zakładzie pracuje 30 osób a w okresie sezonu letniego liczba ta wzrasta do 50 co czyni firmę jednym z większych pracodawców na terenie Gminy Postomino. Pracownicy mają do dyspozycji niezłą bazę sprzętową, dobrze wyposażone biura i pomieszczenia socjalne.

Dyrektor i pracownicy Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie składają gorące podziękowanie sponsorowi Panu Stefanowi Kwiatkowskiemu za sfinansowanie i zorganizowanie uroczystości 20-lecia działalności AMGiSP na tak wysokim poziomie. Wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.  

Free business joomla templates