Ponowny nabór na kierownika oczyszczalni ścieków

Ponowny nabór na kierownika oczyszczalni ścieków – GPK Postomino sp. z o.o. w Postominie

 • Pełny etat
 • Typ umowy: Umowa o pracę
 • Kadra kierownicza: Kadra kierownicza

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika-technologa oczyszczalni ścieków w Jarosławcu.

Obowiązki:

 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrole właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • okresowe konserwacje oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
 • aktywny udział w procesie usuwania awarii,
 • nadzór i kontrola pracy pracowników oczyszczalni ścieków,
 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,
 • nadzór i kontrola nad wynikami badań.

Wymagania:

 • wyższe lub średnie techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej,
 • doświadczenie zawodowe w jednostce o wskazanym lub zbliżonym zakresie działania.
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu:

- finansów publicznych,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- przepisów prawa pracy, bhp i p.poż.
- utrzymania /eksploatacji urządzeń,

 • umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczania ścieków,
 • mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych,
 • dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,
 • elastyczność działania w zmieniających się warunkach,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • podanie wraz z uzasadnieniem,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień pracowniczych,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z  pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L  2016.119.1) (RODO).

Oferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (adekwatne do umiejętności)
 • Szkolenia i możliwość rozwoju

Inne informacje:

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Termin złożenia aplikacji: 20.02.2020 r. Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV na adres e mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gminne Przedsiębiorstwo  Komunalne Sp. z o.o. w Postominie, Postomino 94, 76 -113 Postomino.

2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres. W sprawach z zakresu ochrony  danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych  elektronicznie na w/w adres e-mail lub pisemnie.

3. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na  stanowisko do spraw funduszy pomocowych, na podstawie dobrowolnej zgody, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane osobom trzecim,

5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania    stosunku pracy z osobą wybraną do zatrudnienia. Po ww. terminie nieodebrane osobiście,  zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Kandydatowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

7. Kandydatowi, który uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,  służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem  rekrutacji.