Nabór na kierownika działu TiOŚ

Nabór na kierownika działu TiOŚ – GPK Postomino sp. z o.o. w Postominie

 • Pełny etat
 • Typ umowy: Umowa o pracę
 • Kadra kierownicza: Kadra kierownicza

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku kierownika działu transportu i ochrony środowiska.

Obowiązki:

 • organizacja i prowadzenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów stałych,
 • świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • świadczenie usług transportowych i sprzętowych.
 • fakturowanie świadczonych usług transportowych i odbioru odpadów,
 • windykacja należności za usługi,
 • prowadzenie dokumentacji transportowo-sprzętowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej pracowników działu,
 • wyliczanie zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie umów na odbiór odpadów,
 • przygotowywanie informacji i sprawozdań w zakresie działalności działu.

Wymagania:

 • wyższe lub średnie techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, sanitarnej lub pokrewnej,
 • doświadczenie zawodowe w jednostce o wskazanym lub zbliżonym zakresie działania.
 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu:

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy Prawo ochrony środowiska,
- ustawy o odpadach,
- przepisów prawa pracy, bhp i p. poż.

 • umiejętność kierowania zespołem,
 • wiedza z zakresu procesów zbierania, transportowania i utylizacji odpadów,
 • mile widziana znajomość: systemów monitorujących odbiór odpadów (SMOK), systemu do monitoringu pojazdów (XTrack), prawa zamówień publicznych,
 • dobre umiejętności komunikacyjne oraz konstruktywnego myślenia,
 • elastyczność działania w zmieniających się warunkach,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

- podanie wraz z uzasadnieniem,
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień pracowniczych,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (RODO).

Oferujemy: 

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (adekwatne do umiejętności)
 • Szkolenia i możliwość rozwoju

Inne informacje:

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Termin złożenia aplikacji: 10.02.2020 r. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie spółki (pokój nr1) lub przesłanie na adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie, Postomino 94, 76 -113 Postomino.

2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych elektronicznie na w/w adres e-mail lub pisemnie.

3. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko do spraw funduszy pomocowych, na podstawie dobrowolnej zgody, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane osobom trzecim,

5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną do zatrudnienia. Po ww. terminie nieodebrane osobiście,
zostaną komisyjnie zniszczone.

6. Kandydatowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

7. Kandydatowi, który uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,  służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.