Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo

loga

Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo"
mająca na celu poprawę infrastruktury związanej z gospodarką ściekową
w miejscowości Marszewo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4975,5 mb w miejscowości Marszewo.

Dnia 31 maja 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Postominie została zawarta umowa o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo".

Dotacja została udzielona w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt polega na wykonaniu i odbiorze kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z miejscowości Marszewo do istniejącej oczyszczalni w Górsku. W wyniku realizacji projektu planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków wyniesie ok. 5 800 m3/rok.

Kwota dofinansowania: 1 984 930,00 zł
Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2019 r.